پروژه بلوار امام رضا (ع) طرقبه نتیجه همفکری و همدلی مدیریت شهری در خدمت به مردم است