محله حصار نیازمند برنامه ریزی دقیق تر در مدیریت شهری