کودکان طرقبه ای به شرکت در مسابقه بین المللی نقاشی دعوت شده اند