حضور تیم مدیریت شهری در بیمارستان دکتر علی شریعتی طرقبه