لینک برگشت >>
    احداث پارکینگ آذران احداث پارکینگ آذران۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 2 و 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 4299 مورخ 98/04/05 راجع به فراخوان محدود احداث پارکینگ در ملک متعلق به شهرداری به مساحت 8444 متر با تصویب کمیته سرمایه گذاری شهرداری با در نظر گرفتن صرفه وصلاح شهرداری مورد موافقت قرار گرفت. تبصره: مقرر گردید شهرداری پس از طی مراحل قانونی، قرارداد را جهت تصویب به شورای شهر ارائه نماید.