لینک برگشت >>
  تفاهم نامه شهرداری و گروه معدنی زرمهرمارلیک تفاهم نامه شهرداری و گروه معدنی زرمهرمارلیک۱۳۹۸/۰۶/۲۷

  متن مصوبه  با اختیارحاصله از بند 4 و 6 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر لایحه شماره 4423 مورخ 98/04/09 شهرداری طرقبه درخصوص
  تفاهم نامه شهرداری طرقبه با گروه صنعتی و معدنی زرمهر مارلیک درجلسه کمیسیون مطرح ومشروط به رعایت تبصره های ذیل موافقت شد.
  تبصره 1: با توجه به عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک سازمان ملی زمین و مسکن با طرف دوم و بررسی نمونه قرارداد مذکور مقرر گردید شورای اسلامی شهر طرقبه به عنوان دستگاه نظارت این قرارداد تعریف شود ولازم به ذکر است این پیشنهاد موردتوافق طرف دوم می باشد.
  تبصره 2: تفاهم نامه مذکور و جدول زمانبندی پروژه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر گردید.